Algemene Voorwaarden van CNT

§ 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van goederen en de levering van diensten (met name adviesdiensten) CNT, met hoofdzetel in Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Wenen, Oostenrijk. Software en gegevens van derden, die door CNT samen met haar goederen/diensten worden verkocht, zijn deels onderhevig aan bijzondere voorwaarden die door CNT aan de klant worden meegedeeld. Eventuele andere voorwaarden van de klant zullen niet deel uitmaken van het contract, zelfs als dit niet uitdrukkelijk wordt tegengewerkt door CNT. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige contractuele relaties van CNT met de klant.
 2. Alle (advies) orders en andere overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij door de CNT worden erkend en naar behoren zijn ondertekend, en geven uitsluitend aanleiding tot wederzijdse verplichtingen van de partijen binnen de in het contract schriftelijk overeengekomen toepassingsgebied.
 3. Aanbiedingen van CNT zijn over het algemeen vrijblijvend. Aanbiedingen die uitdrukkelijk als bindend zijn aangewezen, zijn bindend voor de CNT gedurende vier weken, tenzij in het aanbod anders is vermeld.

§ 2 Omvang van de levering van goederen en (advies) diensten

 1. De omvang van de levering van goederen en diensten van CNT wordt bij overeenkomst overeengekomen. De beschrijving van de door CNT ingediende goederen en/of diensten, de door de CNT ingediende documentatie en de prijs-en voorwaarden lijsten voor CNT-producten en-diensten zijn van toepassing. CNT biedt geen garantie voor aanvullende kenmerken van geleverde goederen of (Consulting) geleverde diensten.
 2. Termijnen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen om bindend te zijn. CNT streeft ernaar om zo streng mogelijk te voldoen aan de deadlines voor de overeengekomen prestaties. Daden van God, arbeidsgeschillen, natuurrampen, blokkade van het transport en andere omstandigheden buiten de controle van de CNT zullen deze laatste vrijgeven van de verplichting om te voldoen aan de termijnen die zijn overeengekomen en/of het mogelijk te maken een nieuwe deadline vast te stellen voor de respectieve Levering. In het geval dat CNT moet wachten op medewerking van of informatie van de klant of anderszins belemmerd wordt in het uitvoeren van de bestelling zonder haar schuld, zullen de termijnen voor levering en uitvoering worden geacht te zijn verlengd met de duur van dergelijke een redelijke opstarttijd na het einde van een dergelijke obstructie. CNT zal de klant op de hoogte stellen van eventuele obstructies.
 3. Software wordt geleverd door fysieke levering van het machine-uitvoerbare programma en de gebruikersdocumentatie op de gegevensdrager of door het voornoemde beschikbaar te stellen via het internet.

§ 3 Omvang van software-onderhoudsdiensten

 1. Indien er geen uitdrukkelijke overeenkomst is, voert CNT onder de titel Software Maintenance de in de lijst prijs en voorwaarden vermelde diensten op het respectieve tijdstip uit. De diensten worden uitsluitend verstrekt met betrekking tot de meest recent geleverde softwareversie en de onmiddellijk voorafgaande versie. Elke softwareversie wordt gemarkeerd door een figuur achter de stip in de aanwijzing. De klant houdt alle installaties volledig in stand of beëindigt het onderhoudscontract geheel.
 2. De betalingsverplichting vangt aan bij de aflevering van de software. De onderhoudskosten worden voor elk kalenderkwartaal vooraf gefactureerd.
 3. De software-onderhoudsovereenkomst kan worden beëindigd met een opzegtermijn van 3 maanden vanaf het einde van een kalenderjaar, ten vroegste nadat twee volledige kalenderjaren zijn verstreken. Opzegging is slechts geldig indien schriftelijk gegeven. CNT behoudt zich het recht voor om, met name in geval van herhaalde of grove schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door de klant, de overeenkomst te beëindigen.
 4. Indien de klant geen software onderhoud direct vanaf de levering van de software bestelt, maar alleen op een later tijdstip, zal hij de software onderhoudskosten die hij zou hebben moeten betalen in het geval van het aangaan van een software onderhoud, achteraf betalen. overeenkomst onmiddellijk na levering om de dan actuele softwareversie te ontvangen.
 5.  De onderhoudsdienst omvat geen reparaties of een toegenomen vereiste van software onderhoud als gevolg van enig gebruik in strijd met het contract, gebruik in een andere toepassingsomgeving dan overeengekomen, ondeskundig gebruik, actie van derden, overmacht of enige andere reden die niet toe te schrijven is aan CNT, en mag geen werk omvatten van software die door de klant is gewijzigd in strijd met het contract of waarop onderhoud is uitgevoerd door andere personen dan CNT-medewerkers zonder voorafgaande toestemming van CNT.

§ 4 Verplichtingen van de cliënt om informatie en samenwerking/verklaring van volledigheid te verstrekken

 1. De specificatie van de geleverde goederen en de door het CNT geleverde diensten zal volgens de instructies van de klant en informatie over zijn behoeften en vereisten zijn, voor zover deze aan CNT zijn meegedeeld. De klant heeft kennis van de essentiële functionele kenmerken van de door CNT geleverde software of van andere diensten die door CNT worden geleverd. De klant draagt het risico of de software en/of diensten in overeenstemming zijn met zijn wensen en eisen.
 2. De klant zal ervoor zorgen dat alle documenten die nodig zijn voor het uitvoeren en uitvoeren van het advies bevel tijdig worden ingediend bij CNT zonder uitdrukkelijk te worden verzocht, en dat CNT op de hoogte wordt gehouden van alle gebeurtenissen en omstandigheden die van invloed zijn op uitvoering van een order. Dit geldt ook voor alle documenten, gebeurtenissen en omstandigheden die alleen bekend worden wanneer CNT aan het werk is.
 3. de naleving door de klant van de overeengekomen SAMENWERKINGSVERPLICHTINGEN en die welke gewoonlijk voor soortgelijke diensten vereist zijn, is een voorwaarde voor een goede uitvoering van de diensten door CNT. De klant zal bij de uitvoering van de bestelling voor zover nodig en kosteloos meewerken en verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering van de overeenkomst door CNT, voor zover deze niet onder de reikwijdte van de prestaties van de CNT , bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van personeel, werkkamers, hardware en software, gegevens en telecommunicatie-apparatuur in de door CNT vereiste vorm, en het verlenen van CNT toegang tot hardware en software, hetzij rechtstreeks of via datacommunicatie. Daarnaast werkt de klant in de vereiste tests (functie, integratie en migratietests) voor zover nodig, en stelt hij de gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling. De verplichting tot medewerking van de klant omvat ook de aanpassing van de interfaces die nodig zijn voor de goede werking van het systeem, voor zover een dergelijke aanpassing niet expliciet deel uitmaakt van de overeenkomst, alsmede de werkomgeving van alle geleverde software (bijv. hardware en besturingssysteem) in overeenstemming met de instructies van CNT. In dit verband wordt rekening gehouden met de instructies in de gebruikersdocumentatie. De klant zal er ook voor zorgen dat de organisatorische instelling voor het uitvoeren van de consultingopdracht in zijn lokalen ongestoord werken mogelijk maakt die bevorderlijk is voor snelle voortgang van het adviesproces, in de grootst mogelijke mate.

§ 5 Onafhankelijkheid waarborgen

 1. De partijen verbinden zich ertoe loyaal jegens elkaar te zijn.
 2. De partijen verbinden zich ertoe alle passende voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de onafhankelijkheid van de samenwerkingspartners en het personeel van CNT in gevaar wordt gebracht. Dit geldt met name voor aanbiedingen van tewerkstelling en/of overname van orders voor eigen rekening door de klant.

§ 6 Bescherming van de intellectuele eigendom van CNT/copyright/gebruik

 1. De klant zal ervoor zorgen dat de aanbiedingen, rapporten, analyses, deskundige adviezen, organigrammen, Programma’s, specificaties van diensten, concepten, berekeningen, tekeningen, gegevensdragers, enz. (“resultaten van het werk”) opgesteld in het kader van het advies contract door CNT, haar medewerkers en samenwerkingspartners zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in het contract. In het bijzonder is elke bekendmaking van de resultaten van werk of professionele communicatie van CNT van welke aard dan ook aan een derde partij, ongeacht of dit Gratuitous of onder bezwarende titel is, onderworpen aan de toestemming van CNT schriftelijk. Een dergelijke toestemming mag geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van CNT jegens derden.
 2. Het gebruik van professionele communicatie van CNT voor reclamedoeleinden van de klant is verboden. In geval van niet-naleving heeft CNT het recht om zonder voorafgaande kennisgeving contracten te ontbinden die nog niet zijn uitgevoerd.
 3. CNT behoudt het auteursrecht van haar adviesdiensten. De klant heeft het niet-exclusieve maar anderszins onbeperkte gebruiksrecht daarvan.
 4. Alle rechten in de software die door CNT worden geleverd, met name het volledige auteursrecht inclusief exploitatierechten, rechten op uitvindingen en industriële eigendomsrechten, met inbegrip van alle rechten in alle Programma’s, documentatie en informatie die zijn overgeleverd in de fase voorafgaand aan ondertekening van het contract en tijdens de uitvoering daarvan, met inbegrip van garantie, after-sales service en onderhoud, is het exclusieve eigendom van CNT en/of haar licentiegevers in de relatie met de klant, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden of in de prijs-en condities lijsten van CNT. Dit geldt zelfs wanneer dergelijke dingen zijn gemaakt volgens de instructies en met de medewerking van de klant. Aan de klant wordt een eenvoudige machtiging verleend om de geleverde software te gebruiken. Het mag de software alleen gebruiken binnen de reikwijdte die uitdrukkelijk in het contract is uiteengezet, waarbij wordt verwezen naar de criteria die zijn vermeld in de lijst prijs en voorwaarden, indien van toepassing. De toestemming om te gebruiken is beperkt tot de software producten die in het contract zijn gespecificeerd, zelfs als de klant technisch in staat is om toegang te krijgen tot andere software producten. In het geval van een koopcontract wordt de klant over het algemeen gemachtigd om de software voor onbepaalde tijd te gebruiken, in het geval van een leaseovereenkomst voor de overeengekomen periode. Op grond van deze overeenkomst verwerft de klant alleen een niet-exclusieve licentie om het werk te gebruiken. Elke distributie door de klant is uitgesloten. Door samen te werken bij de productie van de software, zal de klant geen rechten verwerven die verder gaan dan het gebruiksrecht hierin uiteengezet. Elke schending van het copyright van CNT zal aanleiding geven tot schadeclaims.
 5. De door CNT geleverde software wordt uitsluitend geïnstalleerd voor de afhandeling van de interne zakelijke transacties en de zakelijke transacties van naamloze die met de klant zijn verbonden in de zin van Section 15 van de (Oostenrijkse) “AktG” (Stock Corporation Act) (groepsmaatschappijen). Dit geldt ook voor testinstallaties die de klant mag instellen volgens de bepalingen van de prijs-en condities lijst. Het. gebruik van de software voor de werking van het computercentrum is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het toestaan van derden om de programma te gebruiken ontmoette welke technische middelen dan ook, van de klant die de programma voor derden gebruikt, wordt beschouwd als een computercentrum operatie.
 6. In geval van overtreding van de essentiële bepalingen van het contract kan CNT te allen tijde de toestemming van de klant intrekken om de geleverde software te gebruiken. De klant heeft geen recht op enige vordering tegen CNT met betrekking tot de intrekking van het gebruiksrecht.

§ 7 Verwijderen van defecten en garantie

 1. Met betrekking tot adviesdiensten is CNT gerechtigd eventuele onjuistheid en gebreken in haar adviesdiensten op een later tijdstip te verwijderen. Zij stelt de klant onverwijld van dergelijke maatregelen in kennis.
 2. Met betrekking tot de adviesdiensten heeft de klant het recht om gebreken kosteloos te verwijderen binnen 4 weken nadat de betreffende dienst is verstrekt (gerapporteerd) door CNT. De garantieperiode voor andere producten en diensten bedraagt 12 (twaalf) maanden.
 3. Met betrekking tot alle goederen geleverd en diensten geleverd door CNT, de klant heeft de plicht om te onderzoeken en het indienen van klachten op grond van de paragrafen 377, 378 van de (Oostenrijkse) “UGB” (commerciële code). In dit verband de “redelijke termijn” in de zin van sec. 377 para. 1 van de handels code mag niet meer dan 5 werkdagen bedragen.
 4. CNT garandeert dat op het moment van levering of uitvoering zijn producten en diensten de overeengekomen kenmerken hebben en dat het verlenen van de toestemming van de klant voor gebruik geen inbreuk maakt op rechten van derden. Er kunnen geen garantieclaims worden gesteld op basis van informatie in catalogi, brochures, product beschrijvingen, reclame kopieën en andere schriftelijke of mondelinge communicaties die niet uitdrukkelijk in het contract zijn opgenomen. Er wordt geen rekening gehouden met kleine gebreken. De bewijslast dat de gebreken aanwezig waren op het moment van aflevering/levering van een dienst, rust bij de klant. De veronderstelling van sec. 924 van de (Oostenrijkse) “ABGB” (algemene burgerlijk wetboek) is uitgesloten.
 5. in geval van kwaliteitsgebreken zal CNT haar garantieverplichting primair door rectificatie uitvoeren. Rectificatie geschiedt bij de verkiezing van CNT door het wegnemen van de fout, in het geval van levering van software door het leveren van een nieuwe programma versie of door CNT het tonen van redelijke methoden om de gevolgen van de storing te vermijden. In het geval van bewezen gebreken van de titel, zal CNT zijn garantieverplichting nakomen door latere uitvoering van de overeenkomst door de klant een juridisch perfecte mogelijkheid te bieden om de geleverde software of bij de verkiezingsequivalente vervangings software te gebruiken of equivalente gewijzigde software. De klant kan de ontbinding van een contract of prijsverlaging alleen eisen in het geval en voor zover de verwijdering van het defect uiteindelijk niet succesvol is (zelfs na verschillende pogingen, indien van toepassing), ondanks het feit dat hij een respijtperiode van ten minste 30 dagen schriftelijk heeft verleend. Elke vergoeding van kosten voor het verwijderen van gebreken door de klant zelf of door derden (vervangende prestaties) is uitgesloten. Ontbinding van het contract is alleen toegestaan in geval van ernstige gebreken.
 6. Indien CNT diensten verleent in het oplossen van problemen of het verwijderen van gebreken zonder daartoe verplicht te zijn, kan CNT een redelijke vergoeding eisen. Dit is met name van toepassing indien een gerapporteerde kwaliteits gebrek niet kan worden gereproduceerd en/of bewezen of indien het niet aan CNT te wijten is. De klant heeft in dit verband de bewijslast dat eventuele gebruiks-of fouten beperkingen niet (gedeeltelijk) zijn veroorzaakt door oneigenlijke werking, interventie van de klant of de systeemomgeving. Eventuele extra kosten die CNT in verband met de verwijdering van gebreken als gevolg van de klant niet naar behoren uitvoeren van haar verplichting tot samenwerking, worden eveneens terugbetaald.
 7. CNT verzet zich tegen eigen kosten elke vordering tegen de klant door een derde partij op grond van schending van industriële-eigendomsrechten als gevolg van de levering van goederen en het verrichten van diensten door CNT, voor zover dergelijke vorderingen niet zijn gebaseerd op de gedrags of van de klant. Voorafgaand aan het weigeren om een dergelijke claim te erkennen, zal de klant contact opnemen met CNT. Voor zover dit wettelijk mogelijk is, machtigt de klant CNT om het geschil met de derde partij in of buiten de rechtbank op zichzelf af te wikkelen; het ondersteunt CNT echter voor zover dat nodig en nuttig is om tegen de vordering in te gaan. De klant zal CNT onverwijld schriftelijk in kennis stellen van een vermeende claim van een derde partij.
 8. De garantie van CNT dekt geen fouten, defecten of verliezen als gevolg van een operator fout, gewijzigde besturingssysteem onderdelen, interfaces en parameters, gebruik van ongeschikte organisatorische media en gegevensdragers voor zover deze zijn voorgeschreven, abnormale bedrijfsomstandigheden (met name afwijkingen van de installatie-en opslagomstandigheden) of transportschade. Eventuele latere wijzigingen in software door de klant of door derden zullen de garantie van CNT voor dergelijke software ongeldig maken. Wanneer het voorwerp van een bestelling is aan het wijzigen of aanvullen van bestaande software, dekt de garantie uitsluitend deze wijzigingen of aanvullingen. Garantie voor het oorspronkelijke programma zal niet opnieuw in werking treden als gevolg daarvan.

§ 8 Aansprakelijkheid

 1. Bij het verlenen van de adviesdiensten handelen CNT en haar personeelsleden volgens de algemeen erkende beginselen van het beroep. In het algemeen is CNT alleen aansprakelijk voor verlies of beschadiging indien het bewijs kan worden geleverd dat het met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld, en deze aansprakelijkheid in overeenstemming is met de toepasselijke bepalingen van de wet. Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is in elk geval uitgesloten. Dit geldt ook voor elke schending van verplichtingen door onderaannemers. De aansprakelijkheid van CNT voor het totaal van de vorderingen van een klant, ongeacht de rechtsgrond is beperkt in termen van bedrag aan de prijs overeengekomen in de respectieve overeenkomst, voor zover deze beperking is toegestaan door de wet. In geval van terugkerende betalingen voor vaste diensten is CNT aansprakelijk tot het maximumbedrag van drie maandelijkse betalingen, in het geval van het verlenen van diensten in definieerbare individuele projecten die worden uitgevoerd op basis van een uniforme Master overeenkomst, is het maximumbedrag van het aandeel in de totale prijs in het kader van de Master overeenkomst dat overeenstemt met het aandeel van het definieerbare individuele project in het kader van alle individuele projecten die op grond van de Master overeenkomst worden uitgevoerd. In geen geval zal CNT aansprakelijk worden voor enig verlies van winst, verwachte maar niet gerealiseerde besparingen, verlies opgelopen als gevolg van aanspraken van derden jegens de klant, indirecte en gevolgschade, en schade aan opgenomen gegevens.
 2. De vordering tot schadevergoeding kan slechts worden gesteld voor de rechtbank binnen zes maanden nadat de eiser (s) kennis heeft gekregen van de schade, doch niet later dan drie jaar na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de vordering.
 3. Als de activiteit wordt uitgevoerd op basis van de diensten van een derde partij, bijvoorbeeld een gegevensverwerkings bedrijf, een gecertificeerde accountant of een advocaat, en de klant hiervan op de hoogte wordt gesteld, worden alle garantieclaims en aansprakelijkheidsclaims die de derde partij rechtswerking of onder de voorwaarden van de derde partij wordt geacht aan de klant te zijn toegewezen

§ 9 Geheimhoudingsplicht

 1. CNT, haar personeel en onderaannemers verbinden zich ertoe geheimhouding te observeren met betrekking tot alle zaken die hen bekend worden in verband met hun activiteit voor de klant. Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel voor de klant als voor de zakenrelaties.
 2. Alleen de klant kan CNT van deze geheimhoudingsplicht schriftelijk vrijgeven, maar niet elke andere partij die door de klant in dienst is bij de uitvoering van zijn verplichtingen.
 3. CNT mag alleen met toestemming van de Klantrapporten, adviezen van deskundigen en andere schriftelijke mededelingen over de resultaten van zijn activiteit aan derden overhandigen.
 4. De geheimhoudingsplicht van CNT, zijn personeel en onderaannemers blijft van kracht na de beëindiging van de overeenkomst, met uitzondering van gevallen waarin er een wettelijke verplichting tot het verstrekken van informatie bestaat.
 5. CNT is gemachtigd om persoonsgegevens die aan haar zijn toevertrouwd met het oog op de advies bevelen, te verwerken of door derden te hebben verwerkt. CNT garandeert de naleving van de verplichting tot geheimhouding van gegevens volgens de bepalingen van het (Oostenrijkse) “Datenschutzgesetz” (wet bescherming persoonsgegevens). Elk materiaal dat is overgeleverd aan CNT (gegevensdragers, gegevens, chequenummers, analyses, Programma’s, enz.) en alle resultaten van het uitgevoerde werk worden zonder uitzondering aan de klant teruggegeven.

§ 10 Recht op vergoedingen, verrekening, eigendomsvoorbehoud

 1. Bij gebreke van een uitdrukkelijke overeenkomst, heeft CNT recht op betaling door de klant in het geval van de geleverde goederen en de geleverde diensten volgens de prijs-en condities lijst die op het respectieve tijdstip actueel zijn. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Bij gebreke van een uitdrukkelijke overeenkomst, wordt de vergoeding voor adviesdiensten berekend volgens de richtlijnen voor vergoedingen van bedrijfsadviseurs die zijn uitgegeven door het Department of Business Consulting en de gegevensverwerking van de Oostenrijkse economische kamer Current bij de datum van de factuur.
 2. Indien de prijs van software-onderhoud wordt uitgedrukt als een percentage van de aankoopprijs van de software, kan CNT het percentage vanaf het einde van een kalenderjaar na een opzegtermijn van twee maanden verhogen in overeenstemming met de wijziging van de consumentenprijs index (“VPI”) 2005 gepubliceerd door Statiik Oostenrijk, of een opvolgende index moet VPI 2005 niet langer worden gepubliceerd. Tenzij de klant in dat geval binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving vanaf het einde van het kalenderjaar een kennisgeving van beëindiging van de overeenkomst inzake gegevensonderhoud doet, wordt de nieuwe vergoeding geacht te zijn overeengekomen. CNT vestigt de aandacht op dit feit in de aankondiging.
 3. De reistijd van het personeel en andere personen die CNT in dienst heeft bij de uitvoering van haar verplichtingen, wordt geteld als werkuren. De reisuren worden vergoed tegen het uurtarief dat is overeengekomen. Bovendien worden de reis-en verblijfkosten, indien van de kosten, achteraf door de klant vergoed op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten en de aanbiedingsvorm van de vouchers.
 4. Facturen worden opgemaakt voor elke levering van de geleverde goederen of diensten, en zijn verschuldigd voor de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 5. Indien de klant de uitvoering van een bestelling na ondertekening van de overeenkomst voorkomt (bv. door beëindiging), heeft CNT niettemin recht op de overeengekomen vergoeding.
 6. Indien een bestelling niet wordt uitgevoerd als gevolg van omstandigheden die een belangrijke grond voor beëindiging door CNT vormen, heeft zij alleen recht op het deel van de vergoeding dat overeenstemt met de eerder verleende diensten. Dit geldt met name indien de door CNT eerder geleverde diensten, ondanks beëindiging, door de klant kunnen worden gebruikt.
 7. De klant mag alleen tegen niet-betwiste en uitdrukkelijk erkende vorderingen of vorderingen die bij onherroepelijk vonnis zijn gedeclareerd, compenseren.
 8. CNT behoudt zich alle rechten voor en in het bijzonder behoudt de eigendom van de te leveren zaken (bv. gegevensdragers en gebruikersdocumentatie) totdat de vorderingen uit hoofde van het contract volledig zijn vervuld. De klant zal CNT onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen in het geval van een bevestiging door een derde van een item dat onderhevig is aan eigendomsvoorbehoud, en informeert de derde partij over de rechten van CNT.
 9. alle vergoedingen, rechten of belastingen die zijn ontstaan in verband met de uitvoering van een softwarelicentieovereenkomst of-overeenkomst voor diensten die onder deze voorwaarden vallen, zijn voor rekening van de klant. Dit geldt met name wanneer de totstandkoming van een softwarelicentieovereenkomst of de overeenkomst voor diensten die onder deze voorwaarden vallen, de betaling van wettelijke verplichtingen inhoudt onder de (Oostenrijkse) “GebG” (wet op de zegelrechten). In een dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe om een juiste aangifte in te dienen bij de bevoegde autoriteit en om CNT schadeloos te stellen en te vrijwaren. De klant is zich bewust van het feit dat software-leases en softwarelicentieovereenkomsten, ongeacht of deze beperkt zijn of onbeperkt in de tijd voorzien in een opzegging van de kant van de licentiegever, onder de toepasselijke wetgeving van toepassing worden geacht.

§ 11 Referentie, persbericht

 • CNT is gerechtigd de totstandkoming van de overeenkomst in een persbericht te publiceren. Na de uitvoering van de op grond van het contract verschuldigde diensten heeft CNT het recht om de klant te citeren als referentie voor toekomstige bestellingen, en om een succes rapport te publiceren op zijn website en/of in de vorm van een persbericht, en om het te gebruiken voor zijn eigen reclame.

§ 12 Personen die werkzaam zijn in de nakoming van verplichtingen (“Erfüllungsgehilfen” zoals gedefinieerd in Oostenrijks recht), cessie van

 1. CNT heeft het recht om alle door haar verschuldigde diensten (geheel of gedeeltelijk) te laten uitvoeren door permanent in dienst genomen personeel, onderaannemers of free-lance samenwerkingspartners
 2. Alle of individuele rechten hieronder of het gehele contract kunnen door CNT aan gelieerde vennootschappen van CNT worden toegewezen. De klant stemt hierbij in. De klant zal dit contract noch enige claims hieronder toewijzen en zal geen sublicenties etc. verlenen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CNT.

§ 13 Algemene bepalingen

 1. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen hiervan. In een dergelijk geval zal de ongeldige bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij het economische doel van de ongeldige bepaling komt.
 2. Bij gebreke van een afzonderlijke overeenkomst is de plaats van uitvoering de hoofdzetel van CNT.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de overeenkomst, de uitvoering ervan en alle daaruit voortvloeiende vorderingen uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse recht, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten inzake goederen en het Oostenrijkse internationaal privaatrecht.
 4. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst tussen CNT en de klant, wordt uitsluitend beslecht door de rechtbank die bevoegd is in Wenen – 1ste arrondissement.

Start typing and press Enter to search